Bijlage D: Kwaliteitsverklaringen

Bijlage D: Kwaliteitsverklaringen

CE en DoP

De CE-markering (vaak aangeduid als CE label) geeft aan dat het product voldoet aan de minimumeisen die door de EU zijn gesteld op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu en staat toe een vrij circuleren op de Europese markt.

Essentiële kenmerken niet meer in productcertificaten

De Rijksoverheid is van mening dat prestaties van producten op essentiële kenmerken (de conform de hEN bepaalde producteigenschappen die van toepassing zijn voor CE-markering) niet meer in het productcertificaat mogen worden vermeld, maar alleen nog in de Prestatieverklaring (Declaration of Performance, DoP).

Aanpassing beoordelingsrichtlijnen

Deze aanpassing vereist volledige splitsing van bestaande beoordelingsrichtlijnen (BRL'en), waarop tot nu toe erkende kwaliteitsverklaringen werden afgegeven, in een BRL voor private en een BRL voor erkende verklaringen. BRL'en worden in lijn gebracht met de visie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) op de Construction Products Regulation, CPR. Waar het Bouwbesluit en/of het Besluit bodemkwaliteit van toepassing is, wordt een BRL gesplitst in volledig private kwaliteitsverklaringen onder KOMO en separate erkende kwaliteitsverklaringen die de aansluiting aan deze wetgeving aantonen.

Bouwbesluit

Bouwbesluit-aansluiting van producten komt dus in een separate erkende kwaliteitsverklaring.
Het ministerie van BZK erkent per 1 januari 2015 alleen nog bouwdelen of bouwsystemen die zijn beschreven in losse attesten.
Wanneer de markt ervoor heeft gekozen de erkenning niet voort te zetten, is splitsing van de BRL en het KOMO-certificaat niet noodzakelijk.
De aansluiting met het Bouwbesluit blijft bestaan, maar dan zonder erkenning door het ministerie van BZK.
De Regeling Bouwbesluit wordt regelmatig herzien

KOMO per 1-jan-2015

Bijlage D Kwaliteitsverklaringen
Richtlijn Begroeide Daken VBB 5.0 | Vereniging Bouwwerk Begroeners
Reactie plaatsen