Page content

Bijlage F3 Dakdetails | Aandachtspunten ontwerp en uitvoering

Vegetatie vrije zone

De vegetatievrije zone (dakgrind, tegels eventueel op tegeldragers, …) bevindt zich in het algemeen langs dakranden, opstanden, rond lichtkoepels en hemelwaterafvoerputten.
Geadviseerde breedte (300 – 500 mm) t.b.v. controle- en onderhoudswerkzaamheden.

Indien een vegetatievrije zone is vereist voor brandoverslag langs dakranden, opstanden, rond lichtkoepels moet deze van voldoende breedte zijn.

  • min. 300mm bij dakdoorbrekingen met en zonder opstand en dakdoorvoeren
  • min. 800mm bij gevelaansluitingen met deuren en ramen (openingen) aangebracht op of lager dan 800 mm gemeten van af de bovenzijde van de substraatlaag

Bijlage F3 Dakdetails Aandachtspunten ontwerp en uitvoering

Compartimentering

Om verdere brandvoortplanting te beperken moet het dakbegroeiingssysteem worden gecompartimenteerd op afstanden van max. 40 m.

Deze compartimentering moet bestaan uit:

  • opstanden van onbrandbaar materiaal met een hoogte van min. 300 mm
    of
  • vegetatievrije zones met een breedte van min. 500 mm, voorzien van een onbrandbaar materiaal ( dakgrind, betontegels, …)

Opstandhoogte

De opstandhoogte bij detailaansluitingen moet minimaal 120mm bedragen gerekend vanaf de bovenkant substraat.

Valbescherming, Veilig werken

Ontwerp en uitvoering van detailaansluitingen moeten voldoen aan NEN 6050 (Voorwaarden voor brandveilig werken aan daken).

Tijdelijke valbescherming:

  • Zorg voor persoonlijke en tijdelijke valbescherming.

Permanente valbescherming:

  • Overleg tijdig met de leverancier van deze voorzieningen voor juiste aanpassingen en uitvoering.

Ballastgewicht, Erosie

De windweerstand van het bevestigde dakbedekkingssysteem moet groter of gelijk aan de windbelasting zijn, bepaald volgens NEN-EN 1991-1-4+NB met als uitgangspunt dat het gewicht van de extensieve begroeiing geen vermindering geeft van de windbelasting.
(zie dakdetails F4)


Richtlijn Begroeide Daken VBB 5.0 | Vereniging Bouwwerk Begroeners

like

Volg ons op facebook

background: rgba(255, 255, 255, 0.73);