Is mijn dak geschikt voor zonnepanelen? | Uitleg Dakscan Zonnepanelen
Is mijn dak geschikt voor zonnepanelen?
03 december 2018 
10 min. leestijd

Is mijn dak geschikt voor zonnepanelen?

Ik wil zonnepanelen op mijn dak, maar is mijn dak geschikt voor zonnepanelen? U bent niet de enige die deze vraag heeft. Vandaar dat wij hier toelichten hoe een Dakscan Zonnepanelen in zijn werk gaat als u een onafhankelijke dakinspecteur inschakelt. Ook vindt u bij dit artikel een voorbeeld van een onlangs uitgevoerde dakscan.

Inhoud

Doel van de dakscan

Het doel van de Dakscan Zonnepanelen is om de geschiktheid van het dak te beoordelen, alsmede het aangeven van de resterende levensduurverwachting van het dakbedekkingssysteem in relatie tot het aan te brengen zonne-energiesysteem.

De beoordeling vindt plaats op basis van de laatste stand van de techniek zoals onder meer vastgelegd in de Vakrichtlijn Gesloten Dakbedekkingssystemen

Wat wordt er gecontroleerd?

Voorzieningen

Op het dak aanwezige voorzieningen worden geïnventariseerd. Denk hierbij aan airconditioninginstallaties, ontluchting, lichtstraten, valbeveiliging of hemelwaterafvoeren. Er wordt gekeken naar beschadigingen aan de voorzieningen en of ze correct ingewerkt zijn. Na plaatsing van de zonnepanelen en/of verbeteringen aan de dakbedekkingsconstructie kunnen de voorzieningen nogmaals geïnspecteerd worden.

Is mijn dak geschikt voor zonnepanelen voorzieningen

Dakbedekkingsconstructie

Voorafgaande aan de plaatsing van zonnepanelen wordt de dakbedekkingsconstructie visueel en bouwfysisch beoordeeld. Er wordt een insnijding in de dakbedekkingsconstructie gemaakt.

Er wordt in de eerste plaats vastgesteld waar de dakopbouw uit bestaat. Zo kan er bijvoorbeeld vastgesteld worden of de drukvastheid van de isolatie voldoende is en of de opbouw goed functioneert.

Vervolgens wordt er gekeken naar de conditie van de dakmaterialen. Bij de dakbedekking wordt gekeken naar eventuele beschadigingen, tekenen van veroudering en uitvoeringsfouten die in de toekomst problemen op kunnen leveren. Bij de isolatie gaat het er vooral om of de hoeveel vocht die in de isolatielaag zit geen probleem oplevert.

Onderconstructie

De onderconstructie wordt niet door de dakinspecteur beoordeeld, maar door een constructeur. Er moet berekend worden hoeveel draagkracht het dak heeft. Rekening houdend met permanente en variabele belasting.

Overige aspecten

De bovenstaande aspecten zijn onontbeerlijk voor het bepalen of een dak geschikt is voor zonnepanelen. Naast deze onderwerpen wordt er bij een Dakscan Zonnepanelen ook gekeken naar een aantal andere zaken.

 • Weerstand tegen windbelasting.
 • Risico bij werken op hoogte

Hierover wordt een uitspraak gedaan op het moment dat er gebreken worden vermoed. Er worden twijfels uitgesproken, maar deze zaken worden inhoudelijk niet beoordeeld.

Twijfels kunnen bijvoorbeeld zijn dat er geen valbeveiliging aanwezig is terwijl de situatie daar wel om vraagt. Of een dak in een windgebied met hoge windbelasting. Dit heeft invloed op de wijze van bevestiging van de zonnepanelen op het dak, mechanisch of middels (extra) ballast. Hier moet het dak wel geschikt voor zijn.

Samengevat

Bij onderzoek of een dak geschikt is voor zonnepanelen staan de volgende punten centraal:

 • Drukvastheid isolatie
 • Conditie dakbedekkingsconstructie
 • Draagkracht onderconstructie

Tips

 • Laat uw dak onder Dakmerk Multigarantie aanbrengen. Dan is het tijdelijk verwijderen van de zonnepanelen, voor herstelwerkzaamheden aan de dakbedekkingsconstructie, verzekerd.
 • Elke euro die u in isolatie op het dak investeert geeft een rendement van 33%. Het rendement van elke euro die u in zonnepanelen investeert is 7 tot 9%. Overweeg daarom eerst extra te isoleren voor u zonnepanelen gaat plaatsen.

Bijlage: Is mijn dak geschikt voor zonnepanelen? Dakscan Zonnepanelen


Voorbeeld Dakscan Zonnepanelen

Project: Bedrijfspand te Den Haag

Is mijn dak geschikt voor zonnepanelen voorbeeld

Gegevens

De dakinspectie is uitgevoerd door …, dakinspecteur van DIAC Dakadvies en heeft plaatsgevonden op 10 oktober 2018.

 • Ligging object : windgebied 2, terreincategorie onbebouwd
 • Type dak: plat
 • Hoogte dak: circa 8 en 9,50 m
 • Oppervlakte: circa 1.530 m2

Leeftijd toplaag : De toplaag van de dakbedekking is naar schatting circa 25 jaar oud.

Opbouw dakbedekkingsconstructie

Middels insnijdingen is de opbouw van de dakbedekkingsconstructie vastgesteld. Van boven naar beneden.

 • APP dakbanen | Volledig gebrand
 • Bitumen dakbanen | Mechanisch bevestigd
 • MWR isolatie, 100 mm dikte | Los gelegd
 • PE-folie | Los gelegd
 • Geprofileerd stalen dakplaten

De dakranden zijn afgewerkt met stalen afdekkappen

Waarnemingen

Visuele inspectie

 • De APP dakbanen hebben op veel plaatsen een ernstige tot zeer ernstige craquelé. De craquelé is doorgezet tot op de inlage.
 • Op een aantal plaatsen zijn de overlappen losgeraakt.
 • Op een aantal plaatsen is ernstige scheurvorming. Door het vocht wat in de dakbedekking is getrokken blijft het deel met ernstige scheuren zichtbaar nat.
 • Op delen van de dakbedekking is de bovendeklaag van bitumen volledig van de inlage verdwenen.
 • Diverse lichtstraten zijn ernstig beschadigd, mogelijk ten gevolge van hagel.
 • De hemelwaterafvoeren verkeren in goede staat, zijn slechts licht gecorrodeerd.
 • Op enkele plaatsen komen bevestigers van de afdekkappen los.

Insnijdingen

De opbouw van de dakbedekkingsconstructie is zoals hierboven is weergegeven

 • Als het uitgesneden stuks dakbedekking wordt gebogen, komt de bovendeklaag van bitumen los van de inlage.
 • De isolatielaag van steenwol isolatieplaten is droog en, in iedere geval ter plaatse van de insnijdingen in goede staat.

Beoordeling

 • De dakbedekking in het vlak is sterk verouderd. De duurzame waterdichtheid van het dakbedekkingssysteem is niet langer geborgd.
 • De bestaande isolatie is weliswaar in goede staat, maar onvoldoende drukvast om verantwoord zonnepanelen te plaatsen. Door de extra belasting zal de isolatielaag indrukken en zullen zich plassen vormen rond de draagconstructie van de zonnepanelen.
 • De opstanden van dakranden en diverse installaties zijn voldoende hoog om de drukvastheid van de isolatielaag te verbeteren met een aanvullende laag drukvaste isolatie. De opstanden van de lichtstraten zijn echter hiervoor te laag en dienen te worden verhoogd.

Conclusie

De leeftijd van de waterdichte laag bedraagt naar schatting circa 25 jaar. De toplaag van het dakbedekkingssysteem is sterk verouderd. De verwachte resterende levensduur van de dakbedekking is vele malen korter dan de verwachte levensduur van de te plaatsen zonnepanelen.

Is mijn dak geschikt voor zonnepanelen craquele

Craquele & op een aantal plaatsen zijn de overlapnaden los geraakt.

Is mijn dak geschikt voor zonnepanelen scheurvorming

Ernstige scheurvorming. Vocht is in de dakbedekking getrokken. Zichtbaar nat.

Is mijn dak geschikt voor zonnepanelen drager

Delen bovenlaag dakbedekking losgekomen van de inlage en verdwenen.

De isolatielaag, bestaande uit steenwol isolatieplaten, is onvoldoende drukvast om zonder schade aan de dakbedekkingsconstructie zonne-energiesystemen te plaatsen.

Is mijn dak geschikt voor zonnepanelen isolatie

De isolatie bestaat uit steenwol met een dikte van 100 mm. Er is onder deze isolatie een dampremmende laag van PE‐folie toegepast. Het daksysteem is aangebracht op stalen dakplaten.

Op basis van bovenstaande wordt plaatsing van zonne-energiesystemen zonder aanpassingen aan de dakbedekkingsconstructie niet geadviseerd.

Advies

Geadviseerd wordt vóór het aanbrengen van de zonnepanelen de dakbedekkingsconstructie te verbeteren met een drukvaste isolatie en nieuwe dakbedekking.

Er zijn geen voorzieningen op het dak aangetroffen voor het veilig onderhouden van het dak en werken op hoogte. Wij adviseren u om een Dak Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) met betrekking tot het veilig werken op hoogte (valgevaar) uit te laten voeren.

Werkomschrijving

Voorwaarden:

 • De uitvoering van de dakbedekkingswerkzaamheden dient te geschieden conform het hierover gestelde in BRL 4702, de Vakrichtlijn Gesloten Dakbedekkings-systemen en de aanvullende eisen van Dakmerk.
 • Brandgevaarlijke detailleringen uitvoeren conform NEN 6050.
 • De weerstand tegen windbelasting dient te worden bepaald volgens NEN-EN 1991-1-4+A1+C2:2011 nl, NEN 6707 en NPR 6708.
 • De warmteweerstand van de dakbedekkingsconstructie dient te worden berekend volgens de laatste versie van NEN 1068.

Beknopte werkomschrijving

Voorbereidende werkzaamheden:

 • Tijdelijk verwijderen van de stalen afdekkappen.
 • Verwijderen en afvoeren van de beplating van de lichtstraten.
 • Verhogen van de opstanden van de lichtstraten.
 • Het verwijderen en afvoeren van de hemelwaterafvoeren.

Dakbedekkingswerkzaamheden:

 • Op de, grondig gereinigde, bestaande dakbedekking een isolatielaag aanbrengen van minimaal 40 mm dikke PIR-isolatieplaten.
 • Op de isolatie een mechanisch bevestigd dakbedekkingssysteem aanbrengen.

Details:

 • Terugplaatsen c.q. vervangen van de diverse details en deze waterdicht in het dakbedekkingssysteem opnemen.
 • Na de renovatie nieuwe beplating op de lichtstraten aanbrengen, bij voorkeur in doorvalveilige uitvoering.
 • De dikte van de PIR-isolatieplaten dient zodanig te zijn dat in de onderste isolatielaag (de bestaande MWR-isolatie) geen condensatie meer optreed.
 • De dakbedekking kan bijvoorbeeld een tweelaags bitumen dakbedekkingssysteem zijn. Bestaande uit een mechanisch bevestigde enkelzijdig gebitumineerde dakbaan en een volledig gebrande toplaag van APP of SBS bitumen. Uiteraard is ook een andere keuze voor de toplaag mogelijk.
 • Witte c.q. lichtgekleurde dakbanen wordt geadviseerd, omdat het rendement van de zonne-energiesystemen dan groter is, vanwege het koelende effect.

Onderhoud

Wij adviseren u een onderhoudscontract af te sluiten. Door structureel onderhoud, worden de onderhoudskosten tot een minimum beperkt en de verwachte levensduur gerealiseerd.

Jaarlijks onderhoud bestaat uit:

 • Het dakoppervlak schoonmaken. Al het losse vuil e.d. verwijderen en afvoeren.
 • Het vuil uit de hemelwaterafvoeren verwijderen en afvoeren.
 • Het controleren van de hemelwaterafvoeren op eventuele beschadigingen en/of andere onvolkomenheden.
 • De overlappen van de dakrand-, opstand- en dilatatieafwerking controleren en indien gebreken aanwezig zijn, deze herstellen.
De NDA is dit online platform gestart om het "hele verhaal" van de dakenbranche te kunnen vertellen. Alle participanten in de dakenbranche vertellen hier hun verhaal over uiteenlopende thema's die momenteel belangrijk zijn. Duurzaamheid, veiligheid etc. Door al de verhalen van deze partijen aan elkaar te verbinden creëren we een overkoepelend inzicht voor organisaties en personen die geinteresseerd zijn in de bouw, onderhoud en renovatie van daken.

NDA artikelen worden mede-mogelijk gemaakt door:

Unilin
IKO
Soprema
Anjo
CCM
Dakmerk
Bouw en Uitvoering
Derbigum
Rockwool
Icopal BMI
BDA Dakadvies
Dakbehoud Nederland
Royal Roofing Materials
Optigroen
Eurofast
Green Deal Groene Daken
Guardian
Energiedak
REZ
Dakenraad
Roofs
Eurosafe
Zoontjens
Tectum
Isobouw
Bouwwerkbegroeners
Renolit
QRS
DIAC Dakadvies
Skylux
Kedge Safety Systems