Page content

4.3 Hoe leg je een natuurdak aan? | Stap 3: Welke natuurwaarden?

4.3 Hoe leg je een natuurdak aan? | Stap 3: Welke natuurwaarden?

In dit onderdeel beschrijven we hoe je inzicht krijgt in de natuurwaarden in jouw (dak)omgeving. We bepalen voor welk type leefgebieden en soorten jouw natuurdak een bijdrage kan leveren. Het resultaat zijn concrete natuurdoelstellingen of zelfs een specifieke doelsoort op jouw dak. En geven we tips over wilde bijen, vlinders en vogels. Het leefgebied van veel diersoorten, zeker in de stad, is kwetsbaar en wordt bedreigd door verstedelijking. Dat is verontrustend, maar juist met een natuurdak kun je deze soorten met minimale inspanningen helpen.

4.3.1 Natuurwaarden in je omgeving

Als eerste stap kijk je naar de aanwezige natuurwaarden in je omgeving. Je zoekt informatie over eerder gedane soortwaarnemingen in de omgeving van je dak. Ook kijk je naar bestaande groene (en blauwe) structuren in de buurt, zoals bijvoorbeeld bomenlanen, parken, tuinen en waterpartijen. Het is ook zinvol om naar de gebouwen in je omgeving te kijken. Zijn hier al groene daken aanwezig? Hebben de muren of dak(rand) en kieren of holen waar mogelijk dieren (gierzwaluw, huismus) gebruik van maken?

Op basis van deze waarnemingen en verblijfplaatsen (biotopen), kun je bepalen of jouw dak deel uit kan maken van het leefgebied van soorten in de omgeving.

4.3.2 Kansen en knelpunten voor soorten

Het is belangrijk om de lijst van (vermoedelijk) aanwezige soorten goed te bestuderen. Kwetsbare en bedreigde soorten worden door de overheid beschermd. De bedreigde soorten in Nederland zijn terug te vinden op de Rode Lijst. De soortbescherming ligt vast in de Wet Natuurbescherming. Tijdens bouwen en verbouwen kan het zijn dat leefgebieden van soorten schade ondervinden of ruimte verliezen. Natuurdaken zijn in dat geval een goede mogelijkheid om soorten ruimte te bieden (te compenseren) of schade te beperken (te mitigeren). Meer informatie hierover is bij je eigen gemeente in te winnen.

Bij het kijken naar de kansen in de omgeving is het niet alleen belangrijk om naar de directe omgeving te kijken. Juist voor natuur is het belangrijk om ook op grotere afstand (gemeentelijk niveau) te kijken. Kan het natuurdak bijvoorbeeld onderdeel uitmaken van een verbinding tussen nabij gelegen gebieden met waardevolle natuur? En welke betekenis heeft in dat geval het dak binnen deze verbinding? Is het een rustplek of een plek om voedsel te vinden?

TIP: Informeer bij je gemeente of een natuurorganisatie in jouw regio welke insecten of vogelsoorten je met je natuurdak extra kunt helpen.

4.3.3 Dakhabitat en -biotopen

Een natuurdak tracht bij de aanwezige natuurwaarden van de omgeving aan te sluiten en/of deze te benaderen. Hierdoor versterkt de inrichting van het dak de biodiversiteit van het lokale ecosysteem.

TIP: Bied beschutting en voedsel aan tuinvogels met besdragende of doornige struiken op je dak.

Een goede plantenkeuze draagt bij aan het versterken van de lokale biodiversiteit doordat het Voedsel, Voortplantingsmogelijkheden en Veiligheid biedt voor diersoorten die de afstand naar deze planten kunnen overbruggen. Het voorkomen van diersoorten kan regionaal en lokaal sterk verschillen. Houdt daarom bij het kiezen van plantensoorten voor op het natuurdak rekening met de soorten die regionaal voorkomen. Meer concrete tips en trucs hiervoor vind je bij Planten en Dieren.

Dakbiotopen

Eerder is benoemd dat natuurdaken aansluiten op de bestaande natuurlijke omgeving en daarbij een aanvulling of onderdeel zijn van een leefgebied dat ook ‘op de grond’ aanwezig is. In de toekomst kunnen door schaalvergroting nieuwe dakbiotopen ontstaan (met hun eigen flora en fauna) die van toegevoegde waarde kunnen zijn voor het (Nederlandse) ecosysteem.

Kijk voor schaalvergroting ook naar de onderlinge afstand tussen daken. Een netwerk van goed ingerichte natuurdaken vormt als het ware de ‘stapstenen’ voor soorten om zich richting of door de stad te kunnen verplaatsen.

Betrek een ecoloog

Het is aan te bevelen om bij het ontwerpen van natuurdaken een deskundige (ecoloog) te betrekken. Hij of zij is in staat om de in de omgeving aanwezige natuurwaarden in kaart te brengen en heeft zicht op de mogelijkheden om lokale biodiversiteit te versterken. Zoals kansen om bepaalde kwetsbare populaties vlinders te versterken door hun favoriete (waard)planten te plaatsen. Of bijvoorbeeld voor welke vogels extra voorzieningen kunnen bijdragen. Een ecoloog adviseert over hoe en welke plant­ en diersoorten direct aansluiten bij de specifieke situatie ter plaatse. Je kunt hiervoor contact zoeken met een van de werkspoorleden, met een ecoloog binnen jouw gemeente of met een natuurorganisatie.

Volgende pagina: 4.4 Stap 4: Bloemen en planten kiezen

Bron: Green Deal Groene Daken

like

Volg ons op facebook

background: rgba(255, 255, 255, 0.73);